sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH_EDITOR

NOM

wesnoth_editor − Editor de mapes de La batalla per Wesnoth

SINOPSIS

wesnoth_editor [OPCIONS] [MAPA]

DESCRIPCIÓ

Editor de mapes de la batalla per Wesnoth.

OPCIONS

−−bpp número

estableix el valor de BitsPerPixel. Per eixemple: −−bpp 32

−−datadir

selecciona el directori de datos a usar.

−f−−fullscreen

eixecuta l’editor en modo de pantalla completa.

−h−−help

mostra les opcions de llínea d’órdens.

−−log−level=domain1,domain2,...

estableix el nivell de gravetat dels dominis de depuració. all pot usar−se per a seleccionar tots els dominis. Nivells disponibles: errorwarninginfodebug. Per defecte s’usarà el nivell error.

−−logdomains

Bolca una llista de tots els dominis de registre i finalisa.

−−path

mostra el nom del directori de datos de joc i finalisa.

−r XxY, −−resolution XxY

estableix la resolució de la pantalla. Per eixemple: −r 800x600

−v−−version

mostra el número de versió i finalisa.

−w−−windowed

eixecuta el joc en una finestra.

AUTOR

Escrit per David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Editat per Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net> i ott <ott AT gaon DOT net>.
Esta pàgina de manual va ser escrita inicialment per Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Visite la pàgina web oficial: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Açò és Software Lliure; este software está llicenciat baix la GPL versió 2, segon ha segut publicada per la Free Software Foundation. No existix CAP garantía; ni inclús per al SEU ÚS COMERCIAL o ADECUACIÓ A UN PROPÓSIT PARTICULAR.

VEJA’S TAMBÉ

wesnoth(6), wesnothd(6)

pdf