sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTHD

NOM

wesnothd − Dimoni per a joc en ret multijugador de la batalla per Wesnoth

SINOPSIS

wesnothd [−dv] [−c ruta] [−p port] [−t número] [−T número]
wesnothd −V

DESCRIPCIÓ

Administra jocs multijugador de la batalla per Wesnoth. Veja http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration per a saber que órdens acepta el servidor per mig del client de wesnoth o del socket.

OPCIONS

−c ruta, −−config ruta

indica a wesnothd on trobar l’archiu de configuració que deu usar. Veja la secció SERVER CONFIG més avall per a coneixer la sintaxis. Pots recarregar la configuració enviant SIGHUP al proces del servidor.

−d, −−daemon

eixecuta wesnothd com dimoni.

−h, −−help

mostra les opcions de llínea d’órdens.

−−log−level=domain1,domain2,...

estableix el nivell de gravetat dels dominis de depuració. all pot usar−se per a seleccionar tots els dominis. Nivells disponibles: errorwarninginfodebug. Per defecte el nivell error es usat i el nivell info per al domini server.

−p port, −−port port

conecta al servidor al port especificat. Si no s’especifica ningún port, s’usarà el port 15000.

−t número, −−threads número

estableix el número màxim de fils efectius en espera per a la entrada i eixida de ret a n (per defecte: 5, màxim: 30).

−T número, −−max−threads número

estableix el número máxim de fils efectius que es crearàn, si s’estableix a 0 no haurá ningún llímit (per defecte: 0).

−V, −−version

mostra el número de versió i finalisa.

−v, −−verbose

activa el registre de depuració

CONFIGURACIÓ DEL SERVIDOR

La sintaxis general es:
[etiqueta]

clau="valor"

clau="valor,valor,..."

[/etiqueta]

Claus globals:
connections_allowed

El número màxim de conexions permesses des de la mateixa IP. 0 significa infinit. (per defecte: 5)

disallow_names

Noms o renoms que no esten permessos pel servidor. ‘*’ i ‘?’ poden usar−se com comodí. Veja glob(7) per a més detalles. Els valors per defecte (usats si no s’especifica res) son: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

max_messages

El número de mensages permessos en un periode de temps definit per messages_time_period. (per defecte: 4)

messages_time_period

El periode de temps (en segons) usat per a detectar una inundació de mensages. (per defecte: 10 segons)

motd

El mensage del dia.

passwd

La contrasenya utilisada per a obtindre privilegis d’administrador. Habitualment comença per ‘admin ’.

versions_accepted

Una llista separada per comes de cadenas de versió que seràn admitides pel servidor. ‘*’ i ‘?’ poden usar−se com comodí. (per defecte es la versió de wesnoth correspondent)
Eixemple: versions_accepted="*" acepta qualsevol cadena de versió.

Etiquetes globals:
[redirect]
Una etiqueta per a especificar un servidor al que es redirigiràn certes versions de clients.

host

La direcció del servidor cap al que es farà la redirecció.

port

El port al que es fará la conexió.

version

Una llista separada per comas de les versions a redirigir. S’usa la mateixa sintaxis que per a versions_accepted respecte als comodins.

[proxy] Una etiqueta per a indicar al servidor que actúe de proxy i reenvíe les peticions dels clients conectats al servidor especificat. Acepta les mateixes claus que [redirect].

AUTOR

Escrit per David White <davidnwhite AT verizon DOT net>. Editat per Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> i Soliton <soliton DOT de AT gmail DOT com>. Esta página de manual va ser escrita inicialment per Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Visite la pàgina web oficial: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Açò és Software Lliure; este software está llicenciat baix la GPL versió 2, segon ha segut publicada per la Free Software Foundation. No existix CAP garantía; ni inclús per al SEU ÚS COMERCIAL o ADECUACIÓ A UN PROPÓSIT PARTICULAR.

VEJA’S TAMBÉ

wesnoth(6), wesnoth_editor(6)

pdf