sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH_EDITOR

NOME

wesnoth_editor − Editor de Mapas de Battle for Wesnoth

SINOPSE

wesnoth_editor [OPCIÓNS] [MAPA]

DESCRICIÓN

Editor de mapas de Battle for Wesnoth.

OPCIÓNS

−−bpp número

establece o valor de BitsPerPixel. Exemplo: −−bpp 32

−−datadir

selecciona o directorio de datos a usar.

−f−−fullscreen

executa o editor a pantalla completa.

−h−−help

diche que fan as opcións de liña de comandos.

−−log−nivel=dominio1,dominio2,...

establece o nivel de severidade dos dominios de log. Pódese usar all para referirse a calquera dominio de log. Niveis dispoñibles: errorwarninginfodebug. Por defecto úsase o nivel error.

−−logdomains

Mostra unha lista de tódolos dominios de log e sae.

−−path

amosa o nome do directorio de datos do xogo e sae.

−r XxY, −−resolution XxY

establece a resolución da pantalla. Por exemplo: −r 800x600

−v−−version

amosa o número de versión e sae.

−w−−windowed

executa o editor nunha ventá.

AUTOR

Escrito por David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Editado por Nils Kneuper<crazy−ivanovic AT gmx DOT net> e ott <ott AT gaon DOT net>.
Esta páxina de manual escribiuna orixinalmente Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Visite o sitio oficial: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Isto é Software Libre; este software está licenciado baixo a GPL versión 2, tal e como foi publicada pola Free Software Foundation. Non existe NINGUNHA garantía; nin sequera para o SEU USO COMERCIAL ou ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

CONSULTE TAMÉN

wesnoth(6), wesnothd(6)

pdf