sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH

PAVADINIMAS

wesnoth ? Mûðis dël Wesnoth, ëjimais pagrástas fantastinis strateginis þaidimas

REZIUMË

wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMENØ]

APRAÐYMAS

Mûðis dël Wesnoth yra ëjimais pagrástas fantastinis strateginis þaidimas.

Nugalëkite visus prieðø vadus naudodami gerai parinktà kariø rinkiná, rûpindamiesi savo aukso ir kaimø resursais. Visi daliniai turi savo stiprias ir silpnas puses; kad nugalëtumëte, pasinaudokite geriausiais savo pajëgø privalumais, neleisdami to paties padaryti prieðams. Daliniams ágaunant patirties, jie ágyja naujø galimybiø ir tampa galingesni. Þaiskite savo gimtàja kalba ir iðbandykite savo meistriðkumà prieð protingà kompiuteriná prieðininkà arba prisijunkite prie didelës Wesnoth tinklo þaidëjø bendruomenës. Kurkite savo paties dalinius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitës jais su kitais.

PARAMETRAI

−−bpp skaièius

nustato bitø vienam pikseliui vertæ. Pavyzdþiui: −−bpp 32

−−compress ávedamas failas iðvedamas failas

compresses a savefile (infile) that is in text WML format into binary WML format (outfile).

−d, −−debug

shows extra debugging information and enables additional command mode options in−game (see the website at http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode for more information about command mode).

−−decompress ávedamas failas iðvedamas failas

decompresses a savefile (infile) that is in binary WML format into text WML format (outfile).

−f, −−fullscreen

paleidþia þaidimà viso ekrano reþimu.

−−fps

ekrano kampe parodo tuo metu veikianèio þaidimo kadrø skaièiø per sekundæ.

−−gunzip failas.gz

iðspaudþia failà, kuris turi bûti gzip formatu ir iðsaugo já be .gz plëtinio. infile.gz bus paðalintas.

−−gzip failas

suspaudþia failà gzip formatu, iðsaugo kaip infile.gz ir paðalina infile.

−h, −−help

iðveda komandinës eilutës parametrø santraukà á standartiná iðvedimà ir iðeina.

−−load savegame

loads the file savegame from the standard save game directory.

−−log−lygis=domenas1,domenas2,...

sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log domain. Available levels: errorwarninginfodebug. By default the error level is used.

−−logdomains

Dumps a list of all log domains and exits.

−−max−fps

kadrø per sekundæ skaièius, kurá gali parodyti þaidimas, vertë turi bûti tarp 1 ir 1000, numatyta 50.

−−multiplayer

paleidþia daugelio þaidëjø þaidimà. yra papildomø parametrø, kurie gali bûti naudojami kartu su −−multiplayer, kaip paaiðkinta þemiau.

−−nocache

disables caching of game data.

−−nosound

paleidþia þaidimà be garsø ir muzikos.

−−path

atsausdina þaidimo duomenø aplanko pavadinimà ir iðeina.

−r XxY, −−resolution XxY

nustato ekrano raiðkà. Pavyzdþiui: −r 800x600

−t, −−test

paleidþia þaidimà su maþu bandomuoju scenarijumi.

−v, −−version

parodo versijos numerá ir iðsijungia.

−w, −−windowed

paleidþia þaidimà lango reþimu.

−−no−delay

paleidþia þaidimà be jokiø uþlaikymø grafikos testavimui. −−nogui automatiðkai tai ágalina.

−−nogui

paleidþia þaidimà be grafinës sàsajos (GUI). Privalo pasirodyti prieð −−multiplayer tam, kad turëtø norimà poveiká.

−−exit−at−end

iðeina pasibaigus scenarijui be pergalës/pralaimëjimo dialogo rodymo, kuris reikalauja naudotojui nuspausti Gerai. Tai taip pat naudojama automatiniam testavimui.

−− multiplayer parinktys

The side−specific multiplayer options are marked with number. number has to be replaced by a side number. It usually is 1 or 2 but depends on the number of players possible in the chosen scenario.
−−algorithm
numeris=vertë

parenka nestandartiná algoritmà, kurá naudos DI valdiklis ðiai pusei. Galimos vertës: idle_ai ir sample_ai.

−−controllernumeris=vertë

parenka valdiklá ðiai pusei. Galimos vertës: human ir ai.

−−era=vertë

naudokite ðià parinktá, kad þaistumëte pasirinktoje eroje vietoj Numatytos eros. Era yra parenkama pagal id. Eros apraðytos data/multiplayer/eras.cfg faile.

−−parmnumeris=pavadinimas:vertë

sets additional parameters for this side. This parameter depends on the options used with −−controller and −−algorithm. It should only be useful for people designing their own AI. (not yet documented completely)

−−scenario=vertë

parenka keliø þaidëjø scenarijø pagal id. Numatytas scenarijaus id yra multiplayer_The_Freelands.

−−sidenumeris=vertë

selects a faction of the current era for this side. The faction is chosen by an id. Factions are described in the data/multiplayer.cfg file.

−−turns=vertë

nustato ëjimø skaièiø pasitinktam scenerijui. Numatyta 50.

Pavyzdys, testuoti jûsø nuosavà DI prieð numatytà DI nepaleidþiant GUI:

wesnoth −−nogui −−multiplayer −−controller1=ai −−controller2=ai −−algorithm2=python_ai −−parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

AUTORIUS

Paraðë David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Redaguota Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> ir Soliton <soliton DOT de AT gmail DOT com>.
Ðá dokumentacijos puslapá ið pradþiø paraðë Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Aplankykite oficialø puslapá: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Tai yra laisva programa; ði programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos programinës árangos fondo) paskelbta GPL 2 versija. Nëra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ÞIÛRËKITE

wesnoth_editor(6), wesnothd(6)

pdf