sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH_EDITOR

PAVADINIMAS

wesnoth_editor ? Mûðio dël Wesnoth þemëlapiø redaktorius

REZIUMË

wesnoth_editor [PARAMETRAI] [ÞEMËLAPIS]

APRAÐYMAS

Mûðio dël Wesnoth þemëlapiø redaktorius.

PARAMETRAI

−−bpp skaièius

nustato bitø vienam pikseliui vertæ. Pavyzdþiui: −−bpp 32

−−datadir

nurodo duomenø aplankà, kuri naudoti.

−f−−fullscreen

paleidþi redaktoriø viso ekrano reþimu.

−h−−help

pasako Jums, kà daro komandinës eilutës parametrai.

−−log−lygis=domenas1,domenas2,...

sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log domain. Available levels: errorwarninginfodebug. By default the error level is used.

−−logdomains

Dumps a list of all log domains and exits.

−−path

atsausdina þaidimo duomenø aplanko pavadinimà ir iðeina.

−r XxY, −−resolution XxY

nustato ekrano raiðkà. Pavyzdþiui: −r 800x600

−v−−version

atspausdina versijos numerá ir iðsijungia.

−w−−windowed

paleidþia redaktoriø lango reþimu.

AUTORIUS

Paraðë David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Redagavo Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net> ir ott <ott AT gaon DOT net>.
Ðá dokumentacijos puslapá ið pradþiø paraðë Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Aplankykite oficialø puslapá: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Tai yra laisva programa; ði programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos programinës árangos fondo) paskelbta GPL 2 versija. Nëra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ÞIÛRËKITE

wesnoth(6), wesnothd(6)

pdf