sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTHD

PAVADINIMAS

wesnothd − Mûðio dël Wesnoth daugelio þaidëjø þaidimo tinklo demonas

REZIUMË

wesnothd [−dv] [−c kelias] [−p prievadas] [−t skaièius] [−T skaièius]
wesnothd −V

APRAÐYMAS

Manages Battle for Wesnoth multiplayer games. See http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via the wesnoth client or the socket.

PARAMETRAI

−c kelias, −−config kelias

tells wesnothd where to find the config file to use. See the section SERVER CONFIG below for the syntax. You can reload the config with sending SIGHUP to the server process.

−d, −−daemon

paleidþia wesnothd kaip demonà.

−h, −−help

pasako Jums, kà daro komandinës eilutës parametrai.

−−log−lygis=domenas1,domenas2,...

sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log domain. Available levels: errorwarninginfodebug. By default the error level is used and the info level for the server domain.

−p prievadas, −−port prievadas

susieja serverá su nurodytu prievadu. Jeigu prievadas nenurodytas, tai bus naudojamas 15000 prievadas.

−t skaièius, −−threads skaièius

sets the maximum number of waiting worker threads for network I/O to n (default: 5, max: 30).

−T skaièius, −−max−threads skaièius

sets the maximum number of worker threads that will be created. If set to 0 there will be no limit (default: 0).

−V, −−version

parodo versijos numerá ir iðsijungia.

−v, −−verbose

turns debug logging on.

SERVERIO KONFIGÛRACIJA

Bandra sintaksë yra:
[elementas]

raktas="vertë"

raktas=¥vertë,vertë,...´

[/elementas]

Globalûs raktai:
connections_allowed

Leidiþamø prisijungimø skaièius ið to paties IP. 0 reiðkia begalybë. (numatyta: 5)

disallow_names

Names/nicks that are not accepted by the server. ‘*’ and ‘?’ from wildcard patterns are supported. See glob(7) for more details. Default values (used if nothing is specified) are: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

max_messages

Leidþiamø praneðimø skaièius esanèiø messages_time_period. (numatyta: 4)

messages_time_period

The time period (in seconds) message flooding is detected in. (default: 10 seconds)

motd

Dienos praneðimas.

passwd

Slaptaþodis naudojamas gauti administratoriaus teises. Paparstai jis prasideda ¥admin ´.

versions_accepted

A comma separated list of version strings to be accepted by the server. ‘*’ and ‘?’ from wildcard patterns are supported. (defaults to the corresponding wesnoth version)
Pavyzdys: versions_accepted="*" priima bet kokià versijà.

Globalûs elementai:
[redirect]
Elementas, nurodantis serveriui kur peradresuoti tam tikras klientø versijas.

host

Serverio, á kurá peradresuoti, adresas.

port

Prievadas, prie kurio jungtis.

version

A comma separated list of versions to redirect. Behaves the same way as versions_accepted in regard to wildcard patterns.

[proxy] Elementas nurodantis serveriui elgtis kaip proksi ir persiøsti visus prisijungusius klientus á nurodytà serverá. Priima tuos paèius raktus kaip ir [redirect].

AUTORIUS

Paraðë David White <davidnwhite AT verizon DOT net>. Redagavo Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> ir Soliton <soliton DOT de AT gmail DOT com>. Ðá dokumentacijos puslapá ið pradþiø paraðë Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Aplankykite oficialø puslapá: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Tai yra laisva programa; ði programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos programinës árangos fondo) paskelbta GPL 2 versija. Nëra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ÞIÛRËKITE

wesnoth(6), wesnoth_editor(6)

pdf