sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTHD

NÁZOV

wesnothd − Démon na sieťovú hru Bitky o Wesnoth

ZHRNUTIE

wesnothd [−dv] [−c cesta] [−p port] [−t číslo] [−T číslo]
wesnothd −V

POPIS

Riadi sieťové hry Bitky o Wesnoth. Na stránke http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration sú uvedené príkazy, ktoré server príjíma cez klienta alebo socket.

MOŽNOSTI

−c path, −−config cesta

povie wesnothd, kde má hľadať konfiguračný súbor. Syntax, viď sekciu KONFIGURÁCIA SERVERA nižšie. Konfiguráciu môžete znovunačítať poslaním SIGHUP serverovému procesu.

−d, −−daemon

spustí wesnothd ako démona.

−h, −−help

povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.

−−log−level=doména1,doména2,...

nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie domény. Možné úrovne: errorwarninginfodebug. Štandardne sa používa úroveň error a info pre doménu server.

−p port, −−port port

zavesí server na daný port. Ak nie je daný port, použije sa port 15000.

−t číslo, −−threads číslo

nastaví maximálny počet čakajúcich pracovných vlákien pre sieťové I/O (štandardne: 5, maximum: 30).

−T číslo, −−max−threads číslo

nastaví maximálny počet vytvorených pracovných vlákien. Hodnota 0 znamená bez obmedzenia (štandardne: 0).

−V, −−version

vypíše číslo verzie a skončí.

−v, −−verbose

zapne zaznamenávanie ladiacich informácií.

KONFIGURÁCIA SERVERA

Všeobecná syntax je:
[značka]

kľúč="hodnota"

kľúč="hodnota,hodnota,..."

[/značka]

Globálne kľúče:
connections_allowed

Počet povolených spojení z rovnakej IP adresy. 0 znamená nekonečno. (štandardne: 5)

disallow_names

Mená/prezývky, ktoré server neprijíma. Podporujú sa žolíkové znaky‘*’ and ‘?’. Ďalšie podrobnosti viď glob(7). Štandardné hodnoty (ak sa nič nezadá) sú: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

max_messages

Počet povolených správ počas messages_time_period. (štandardne: 4)

messages_time_period

Časové obdobie (v sekundách), v ktorom sa meria zasypávanie správami. (štandardne: 10 sekúnd)

motd

Správa dňa.

passwd

Heslo používané na získanie administrátorských práv. Zvyčajne začína na ‘admin ’.

versions_accepted

Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré má server prijímať. Podporujú sa žolíkové znaky ‘*’ and ‘?’. (štandardne je to zodpovedajúca verzia wesnoth)
Napríklad: versions_accepted="*" prijme hocijakú verziu.

Globálne značky:
[redirect]
Značka určujúca server, na ktorý sa presmerujú niektoré vezie klientov.

host

Adresa servera, kam sa presmerujú.

port

Port, na ktorý sa majú pripojiť.

version

Čiarkami oddelený zoznam verzií, ktoré sa majú presmerovať. Podporuje žolíkové znaky rovnako ako versions_accepted.

[proxy] Značka, ktorá povie serveru, aby sa správal ako proxy a preposielal požiadavky pripojených klientov na daný server. Podporuje rovnaké kľúče ako [redirect].

AUTOR

Napísal David White <davidnwhite AT verizon DOT net>. Editovali Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> a Soliton <soliton AT gmail DOT com>. Preložil Viliam Búr <viliam AT bur DOT sk>. Túto manuálovú stránku pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

wesnoth(6), wesnoth_editor(6)

pdf