sourCEntral - mobile manpages

pdf

APT-SHOW-VERSIONS.VI

TA~XN

apt-show-versions aXX liaXXt kA~X cA~Xc phiA~Xn baXXn gA~Xi saXXn sA~ ng, vaXXi baXXn phA~Xn phaXXi

MA~X TaXX

apt-show-versions phA~Xn tA~ch taXp tin traXXng thA~Xi dpkg vA~  cA~Xc danh sA~Xch APT AeXa XX tA~Xm nhaXXng phiA~Xn baXXn gA~Xi AeXA~X cA~ i AeXaXXt vA~  cA~Xn saXXn sA~ ng, vA~  baXXn phA~Xn phaXXi, raXXi hiaXXn tha XX cA~Xc tA~Xy chaXXn nA~Xng caXXp bA~Xn trong baXXn phA~Xn phaXXi riA~Xng caXXa gA~Xi AeXA~X chaXXn.

RaXXt cA~X A~ch naXXu baXXn cA~X maXXt mA~Xi trXaXXng haXXn haXXp aXXn AeXaXXnh/vaXXn thaX vA~  muaXXn liaXXt kA~X taXXt ca XX cA~Xc gA~Xi ta XX kho testing mA~  cA~X tha XX AeXXaXXc nA~Xng caXXp trong kho testing.

apt-show-versions saX daXXng chaXXc nAeXng ghi nha XX taXXm cho thA~Xng tin traXXng thA~Xi va XX cA~Xc gA~Xi AeXA~X cA~ i AeXaXXt vA~  cA~Xn saXXn sA~ ng. NaXXu baXXn chaXXy apt-show-versions dXaXXi ngXaXXi cha XX (root) thA~X vA~Xng nha XX taXXm nA~ y AeXXaXXc nA~Xng caXXp theo yA~Xu caXXu. ChaXXy dXaXXi ngXaXXi dA~Xng khA~Xng phaXXi cha XX thA~X nA~X dA~Xng thA~Xng tin saXXn sA~ ng maXXi nhaXXt, nhXng khA~Xng cA~X kha XX nAeXng nA~Xng caXXp vA~Xng nha XX taXXm. ChaXXy dXaXXi cha XX vaXXi tA~Xy chaXXn −i thA~X vA~Xng nha XX taXXm cha XX AeXXaXXc s-1AEX khaXXi hoaXXc caXp nhaXt.

TA~XM TaXXT

apt-show-versions [−h] [[−p] tA~Xn_gA~Xi] [−a] [−b]

TA~XY CHaXXN

KhA~Xng AeXXa ra tA~Xy chaXXn thA~X in ra traXXng thA~Xi caXXa taXXt ca XX cA~Xc gA~Xi AeXA~X cA~ i AeXaXXt.
−p
gA~Xi, −−package=gA~Xi

In ra cA~Xc phiA~Xn baXXn AeXA~X cA~ i AeXaXXt vA~  cA~Xn saXXn sA~ ng cho l<gA~Xi> AeXA~X ghi rA~X. BaXXn cAaXng cA~X tha XX ghi rA~X maXXt tA~Xn gA~Xi, khA~Xng AeXaXXt tA~Xy chaXXn −p. ThiaXXu −p vA~  maXXt tA~Xn gA~Xi thA~X hiaXXn tha XX taXXt ca XX cA~Xc gA~Xi AeXA~X cA~ i AeXaXXt.

−r, −−regex

AeXaXXc gA~Xi ta XX tA~Xy chaXXn −p daXXng biaXXu thaXXc chA~nh quy.

−R, −−regex−all

giaXXng nh-1AEX −−regex, nhXng cAaXng hiaXXn tha XX cA~Xc gA~Xi tXXng aXXng mA~  chXa AeXXaXXc cA~ i AeXaXXt.

−u, −−upgradeable

In ra cha XX nhaXXng gA~Xi cA~X tha XX nA~Xng caXXp.

−a, −−allversions

In ra maXXi phiA~Xn baXXn saXXn sA~ ng caXXa nhaXXng gA~Xi AeXA~X chaXXn.

−b, −−brief

In ra cha XX tA~Xn_gA~Xi/baXXn_phA~Xn_phaXXi cho maXXi gA~Xi cA~X tha XX nA~Xng caXXp

−v, −−verbose

In ra thA~Xng AeXiaXXp chi tiaXXt.

−i, −−initialize

Cha XX s-1AEX khaXXi hoaXXc caXp nhaXt vA~Xng nha XX taXXm gA~Xi (dXaXXi ngXaXXi cha XX ). LA~ m viaXXc nA~ y maXXi laXXn khi traXXng thA~Xi caXXa cA~Xc gA~Xi AeXA~X cA~ i AeXaXXt hay cA~Xn saXXn sA~ ng ba XX thay AeXaXXi.

−stf taXp_tin, −−status−file=taXp_tin

DA~Xng file lA~ m taXp tin traXXng thA~Xi dpkg, thay cho AX /var/lib/dpkg/status AX.

−ld thX_maXXc, −−list−dir=thX_maXXc

DA~Xng l<thX_maXXc> lA~ m AeXXaXXng daXXn AeXaXXn cA~Xc taXp tin danh sA~Xch caXXa apt, thay cho AX /var/state/apt/lists/ AX hay AX /var/lib/apt/lists/ AX.

−h, −−help

In ra tra XX giA~Xp va XX dA~Xng laXXnh.

MA~X THOA~XT

0

KhA~Xng cA~X laXXi

1

Sai saX daXXng

2

apt-show-versions AeXA~X AeXXaXXc gaXXi vA~  AeXaXXt chA~nh xA~Xc maXXt gA~Xi vA~  tA~Xy chaXXn nA~Xng caXXp AeXXaXXc, nhXng gA~Xi khA~Xng caXXn caXp nhaXt. VA~X khA~Xng yA~Xu caXXu kaXXt xuaXXt, trXaXXng haXXp nA~ y ba XX gaXi tA~n hiaXXu dA~Xng mA~X thoA~Xt.

255

LaXXi khA~Xng xA~Xc AeXaXXnh

VA~X DaXX

MuaXXn biaXXt naXXu maXXi gA~Xi AeXA~X cA~ i AeXaXXt lA~  hiaXXn thaXXi chXa thA~X dA~Xng:

  apt−show−versions

MuaXXn thaXXy danh sA~Xch cA~Xc gA~Xi cA~X tha XX nA~Xng caXXp:

  apt−show−versions −u

AeXa XX laXXy danh sA~Xch cA~Xc phiA~Xn baXXn libc6 cA~Xn saXXn sA~ ng:

  apt−show−versions −a −p libc6

AeXa XX laXXy thA~Xng tin va XX vA~ i gA~Xi:

  apt−show−versions dpkg apt
  apt−show−versions −r ^texlive

AeXa XX nA~Xng caXXp maXXi gA~Xi trong kho testing:

  apt−get install `apt−show−versions −u −b | fgrep testing`

TA~XC GIaXX

Christoph Martin, martin@uni−mainz.de

XEM THA~XM

apt(8), dpkg(1)

pdf