sourCEntral - mobile manpages

pdf

gleToroid

NAME

gleToroid - Generalized torus, lathe with circle contour.

SYNTAX

void gleToroid (gleDouble rToroid,
gleDouble up[3],
gleDouble startRadius,
gleDouble drdTheta,
gleDouble startZ,
gleDouble dzdTheta,
gleDouble startXform[2][3],
gleDouble dXformdTheta[2][3],
gleDouble startTheta,
gleDouble sweepTheta);

ARGUMENTS

rToroid

circle contour (torus) radius

startRadius

spiral starts in x-y plane

drdTheta

change in radius per revolution

startZ

starting z value

dzdTheta

change in Z per revolution

startXform

starting contour affine transformation

dXformdTheta

tangent change xform per revolution

startTheta

start angle in x-y plane

sweepTheta

degrees to spiral around

DESCRIPTION

Generalized Torus. Similar to gleLathe, except contour is a circle. Uses gleLathe to draw.

SEE ALSO

gleSpiral, gleHelicoid

AUTHOR

Linas Vepstas (linas AT linas DOT org)

pdf